News
Photos
Server
Contact
data-imagelink=https://scontent-fra5-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/439204100_472440085138137_7898376347225678478_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=qiW_x4crh-gQ7kNvgEls8_K&_nc_ht=scontent-fra5-2.xx&edm=AJdBtusEAAAA&oh=00_AYCJJ4gAXkmZhYarwzEhXIRaNFgygvEoReQ5TXd-n-FgVg&oe=66525192 data-storylink="https://www.facebook.com/335412529855314_472440071804805" data-linktext="Read full story" data-caption="Gëschter gouf vun der Centser Wëllefchers-Chefekipp, a Zesummenaarbecht mat der nationaler Wëllefcher-Ekipp a ganz villen Centser Chefs a Mataarbechter, de Wëllefchersrallye ausgedro! Bal 800 Kanner an 54 Ekippen goufen e Sonnden op den Dräi Eechelen empfaangen and queesch duerch d'Stad geschéckt an der Videospillwelt vun Arcadia! Op 8 Posten hun" data-itemnumber="1" class="efbl_feed_popup efbl-cff-item_number-1"> Centser Guiden an Scouten

Centser Guiden an Scouten

3 weeks 22 hours ago

Gëschter gouf vun der Centser Wëllefchers-Chefekipp, a Zesummenaarbecht mat der nationaler Wëllefcher-Ekipp a ganz villen Centser Chefs a Mataarbechter, de Wëllefchersrallye ausgedro! Bal 800 Kanner an 54 Ekippen goufen e Sonnden op den Dräi Eechelen empfaangen and queesch duerch d'Stad geschéckt an der Videospillwelt vun Arcadia! Op 8 Posten hun

lu_LUXLU