Mir hun eng ganz rei E-mailsadressen wou dir eis kënnt erreechen:

All eis Gruppechefs : gruppechefs@cents.lgs.lu
Biber-Chefekipp : biberchefs@cents.lgs.lu
Wëllef-Chefekipp : wellefchefs@cents.lgs.lu
Avex-Chefekipp : avexchefs@cents.lgs.lu
CaraPio-Chefekipp : carapiochefs@cents.lgs.lu
RaRo-Chefekipp : rarochefs@cents.lgs.lu
Alleguerten Chef : chefs@cents.lgs.lu
RaRo : raro@cents.lgs.lu
Albatrossen : 23plus@cents.lgs.lu
Amicale : amicale@cents.lgs.lu
Mataarbechter : mataarbechter@cents.lgs.lu

Wann e Problem mam Site optrett da kenn dir eis ënnert dëser E-mailsadress errechen:

admins@cents.lgs.lu