Mir hun eng ganz rei E-mailsadressen wou dir eis kënnt erreechen:

All eis Gruppechefs : gruppechefs@cents.lgs.lu
Biber-Chefekipp: biberchefs@cents.lgs.lu
Wëllef-Chefekipp: wellefchefs@cents.lgs.lu
Avex-Chefekipp: avexchefs@cents.lgs.lu
CaraPio-Chefekipp: carapiochefs@cents.lgs.lu
RaRo-Chefekipp: rarochefs@cents.lgs.lu
Alleguerten Chef: chefs@cents.lgs.lu
RaRo: raro@cents.lgs.lu
Albatrossen: 23plus@cents.lgs.lu
Amicale: amicale@cents.lgs.lu
Mataarbechter: mataarbechter@cents.lgs.lu

Wann e Problem mam Site optrett da kenn dir eis ënnert dëser E-mailsadress errechen:

admins@cents.lgs.lu