All Avex ass anescht, an huet och seng eegen Interessi. Fir des Interessen ze fërderen, an d’Avex dozou ze Motivéieren sech an deenen Gebieter wieder ze bilden, hu mir d’Avex Badger (oft och einfach “Badger” genannt). Des Badger gi reegelméisseg vun den Chef un déi Avex verdeelt, déi des hirer Meenung no verdéngt hunn. Esou ginn et och keng konkret Critèren déi een ofkropen muss fir sech esou een Badge ze verdéngen. Op folgend Critèren kucken mir awer an deenen meeschten Fäll:

  • Motivatioun a Freed um jeeweilegen Gebiet
  • Wéi laang en sech am jeeweilegen Gebiet engagéiert
  • En gréissere Projet: eng Saach, en Atelier, eng Aktivitéit,… vun där déi aner Avex eppes hunn.
  • Wëssen/Kënnen am jeeweilegen Gebiet, respektiv den Fortschrëtt deen en Avex wärend senger Avexzäit gemaach huet.

Insgesamt ginn et 18 verschidden Badger un deenen d’Avex schaffen kënnen (heibäi gëtt et och en Joker, deen fir déi Gebieter geduecht ass, déi vun den aneren 17 net ofgedeckt ginn). Bei eis am Grupp ass et awer net méiglech all Badge ze kréien. Déi meescht Avex kréien 1-4 Badger, wouduerch des eng méi grouss Bedeitung fir den jeeweilegen Avex hunn.