Wärend eisen Versammlungen a Campen, ginn d’Avex meeschtens a Patrullen agedeelt. Dëst sinn an der Reegel Gruppen vun 4-7 Avex. Um Camp hunn des Patrullen, dann nach eng méi grouss Bedeitung. Hei gëtt net just an de Patrullen gespillt, mee och gelieft. Esou kacht, ësst a spullt all Patrull ënnert hirem eegenen Iwwerdaach.

Och léieren d’Avex hei Verantwortung ze iwwerhuelen. All Patrull huet een Patrullenchef, an een Patrullensecond. Dëst sinn meeschtens Avex aus dem 3. Joer, déi hier Erfarung un déi aner Avex weiderginn, an dofir Suergen, dass d’Patrull zesummenhält, an jiddereen säin Deel zur Patrull bäidréit. Um Summercamp iwwerhëlt all Avex an der Patrull nach d’Verantwortung vun enger weiderer Charge, wéi z.B dofir ze suergen, dass zu all Moment genuch Feierholz zur Verfügung steet.