Wärend de Versammlungen a Campen, ginn d’Avex meeschtens a Patrullen agedeelt. Dëst sinn an der Reegel Gruppe vu 4-7 Avex. Um Camp hunn des Patrullen, dann nach eng méi grouss Bedeitung. Hei gëtt net just an de Patrulle gespillt, mee och gelieft. Esou kacht, ësst a spullt all Patrull ënnert hirem eegenen Iwwerdag.

Och léieren d’Avex hei Verantwortung ze iwwerhuelen. All Patrull huet ee Patrullechef, an een Patrullesecond. Dëst sinn meeschtens Avex aus dem 3. Joer, déi hier Erfarung un déi aner Avex weiderginn, an dofir Suergen, dass d’Patrull zesummenhält, a jiddereen säin Deel zur Patrull bäidréit. Um Summercamp iwwerhëlt all Avex an der Patrull nach d’Verantwortung vun enger weiderer Charge, wéi z.B dofir ze suergen, dass zu all Moment genuch Feierholz zur Verfügung steet.

en_GBEN