Mir hunn eng ganz rei E-mail Adressen wou dir eis kënnt erreechen:

Gruppechefs : gruppechefs@cents.lgs.lu
Biber-Chefekipp :biberchefs@cents.lgs.lu
Wëllef-Chefekipp :wellefchefs@cents.lgs.lu
Avex-Chefekipp :avexchefs@cents.lgs.lu
CaraPio-Chefekipp : carapiochefs@cents.lgs.lu
RaRo-Chefekipp :rarochefs@cents.lgs.lu
Alleguerten Chef :chefs@cents.lgs.lu
Amicale :amicale@cents.lgs.lu

Wann e Problem mam Site optrëtt da kenn dir eis ënnert dëser E-mail Adress erreechen:

admins@cents.lgs.lu

lu_LUXLU