Alter

D’Biber sinn déi jéngsten Guiden an Scouten a riichte sech u Kanner aus dem 1ten an 2ten Schouljoer (cycle 2.1 an 2.2).

Ziler

D’ Biber léieren een deen aneren ze respektéieren an och fir déi aner do ze sinn, wann si am Grupp sinn. Si léieren also eng nei Dimensioun vun Gemeinschaft kennen an si entwéckelen och eng positiv Astellung zum Liewen an zur Natur. An der Biberfamill ginn si och gewuer, dass mir all verschidden an dach d’selwecht sinn.

Methode

D’Haaptelementer vun der Bibermethode sinn d ‘Bibergeschicht, eng Kniwwel an d’Spill. Eng kleng Geschicht féiert an d’Thema vun all Versammlung an. Duerch d’Kniwwel léieren d’Biber hir eegen Talenter a motoresch Fäegkeeten kennen a benotzen. Duerch d’Spiller kënnen d’Kanner sech mat hirem Ëmfeld auserneesetzen an Erfarunge sammelen, déi fir hiert spéidert Liewe wichteg sinn.

Leedung a Matbestëmmung

D’Chef entscheeden a leeden d’Aktivitéiten, a lauschteren dobäi awer och op d’Wënsch vun de Biber.