…+23

 

Methode

Bei ons ginn et keng Chefs, jiddereen ass säin eegene Chef an doduerch huet och jiddereen eng gewësse Verantwortung, vis à vis vu sech selwer an awer och vis à vis vun deenen aneren.

Aktivitéiten

Mir hëllefen beim Ënnerhalt vun onsem Home a bei gréisseren Aktivitéiten gräife mir dem Grupp tatkräfteg ënnert d’Äerm. Dir kënnt ons haaptsächlech op de Gruppenaktivitéiten wéi d’Scoutskirmes, d’Montée, d’Buergbrennen oder de Kannerfuesbal am Asatz gesinn.

Et kann een ons och mol als Verstäerkung, wann Nout um Mann ass, bei deenen anere Branchen erliewen, sou datt verschidde Leit vun ons och mol als Verstäerkung mat an eng Versammlung, mat op e Weekend oder souguer mat op e Camp vun enger anerer Branche ginn. Mir selwer maachen nämlech keen Camp.

Mir hunn och e reegelméissegen Kontakt mam Recht vum Grupp, sou huele mir och um Grupperot an un de Branchechefekippen Deel, och am Verwaltungsrot vum Junkerhaus hu mir e Matsproocherecht.