Nodeems d Avex och hiren 2ten Dag Hike iwwerstanen hunn, konnten d Avex vun der Sauer profitéieren, a gutt chillen. Duerno haten mir ënner aanerem eng Chillvéillée, en Grousst Spill, an eng Spirivéillée. Beim Patrullenmëtteg konnten dunn och d Chef mol eng Kéier matspillen, an d Avex hunn de Programm ugebueden.