Sech bei de Scouten ze engagéiere stellt eng Méiglechkeet duer sech fir aner Mënschen, vu jonk bis al, anzesetzen an seng Verantwortung vis-à-vis vu sengem Quartier ze droen. E Scout mécht sech awer och Gedanken ëm seng Ëmwelt, geet deenen anere mam gudde Beispill vir a setzt sech sou fir méi Gerechtegkeet an der Welt an.

Mir liewen hautzedaags an enger Welt, wou d’Roll vum Eenzelen sech ëmmer méi an de Virdergrond drängt a soumat d‘Kollektivitéit, dat gemeinschaftlecht Zesummeliewen, déi d’Basis vum Scoutismus duerstellt, zweetrangeg gëtt. Dëst bréngt leider mat sech, dass ëmmer manner Leit bereet sinn sech fir anerer ze engagéieren a sou dës fundamental Wäerter, déi op de Grënner vun de Scouten, dem Baden-Powell (B.P.) zréckginn, weiderzeginn.
Soumat wollte mer hei en Opruff starten:

Mir siche Chefs a Cheftainen ab 17 Joer, déi bereet sinn, sech fir aner jonke Leit ze engagéieren an hinnen ënnert anerem 1x pro Woch hir Zäit ze schenken. D’Scoute si gären ënnerwee a léieren sou aktiv hir Ëmwelt an hir Matmënsche kennen. Des Weidere besteet och d‘Méiglechkeet sech weiderzebilden a fir säin Engagement mat engem Brevet B (Aide-Animateur) oder Brevet C (Animateur), deen och vum SNJ unerkannt ass, belount ze ginn.

Wann s Du Dech ugesprach fills oder ee kenns, dee schonn ëmmer mam Gedanke gespillt huet, an de Scouten auszehëllefen, da géife mer Dech gäre kenneléieren. Wann Der Iech zu zwee oder zu méi beruff fillt, nom Motto „Zu zweit macht alles doppelt soviel Spass!“, zéckt net a huelt Kontakt op. Mir freeën eis iwwert all Form vun Ënnerstëtzung.

Kontaktéier eis op gruppechefs@cents.lgs.lu